طراحی سایت
درخواست ارزیابی توسعه فردی

 
 • مشخصات فردی

 • درصورتی که دارای شغل هستید

 • درصورتی که بیکار هستید

 • چقدر خود را می شناسید؟

 • خیلی کم کم متوسط زیاد
  چقدر فرد برونگرایی هستید ؟
  چقدر فرد تاثیر گذاری بر دیگران هستید ؟
  چقدر کارهایتان با برنامه ریزی پیش می رود ؟
  چقدر با دیگران مشورت می کنید ؟
  چقدر در اجرای تصمیمات خود سریع عمل می کنید ؟
  چقدر بر مبنای احساسات خویش عمل می کنید ؟
  چقدر سعی میکنید که دیگران را قضاوت کنید ؟
  چقدر بر حرفهایی که میزنید استوار هستید ؟
  چقدر می توانید خود را با محیط و افرا منطبق نمایید ؟
  چقدر می توانید استرس خود را کنترل کنید ؟